വീടിന് ട്രെൻഡി ഡിസൈൻ നില നിർത്താൻ.

വീടിന് ട്രെൻഡി ഡിസൈൻ നില നിർത്താൻ.സ്വന്തം വീട് മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഡിസൈൻ, ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ എന്നിവയിലെല്ലാം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച്...

ലാളിത്യം നിറച്ച് സാമന്തയുടെ വീട്.

ലാളിത്യം നിറച്ച് സാമന്തയുടെ വീട്. സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വീടിനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്കുള്ള താല്പര്യം അത്ര ചെറുതല്ല. അത്തരം ആളുകൾ ഇന്റീരിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ,നിറങ്ങൾ ഡിസൈനുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അറിയാനുള്ള താല്പര്യം തന്നെയാണ് ആളുകളെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകം. ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം...