വീട്ടിലൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ഒരുക്കാം.

വീട്ടിലൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ഒരുക്കാം.കോവിഡും ലോക്ക് ഡൗണും വന്നതോടെ കൂടുതൽ പേർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി. അതോടൊപ്പം വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനം കൂടി ആരംഭിച്ചതോടെ പല വീടുകളിലും സ്ഥല പരിമിതി ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി. അതുകൊണ്ടു...