മഴക്കാലത്തെ ഒച്ചു ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായി.

മഴക്കാലത്തെ ഒച്ചു ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായി.മഴക്കാലം എല്ലാ രീതിയിലും വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈച്ചയും, കൊതുകും, ഒച്ചുമെല്ലാം വീട്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് തുടങ്ങുന്നതോടെ വീടിനകം വൃത്തികേട് ആകാനും, അസുഖങ്ങൾ പടർന്ന് പിടിക്കാനും തുടങ്ങും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ ഒച്ചു പോലുള്ള ജീവികൾ...