കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് ഭംഗിയേകാൻ ഹോബ്.

കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് ഭംഗിയേകാൻ ഹോബ്. വിറകടുപ്പുകൾ ഉള്ള അടുക്കളകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ കുറവാണ്. അടുക്കളകളുടെ രൂപവും കോലവും മാറിയതോടെ കിച്ചൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിനും അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റൗകൾക്കും വലിയ മാറ്റം വന്നു. പൂർണ്ണമായും കിച്ചൻ കൗണ്ടർടോപ്പിൽ ഫിക്സ്...