മഴവെള്ളം പാഴാക്കേണ്ട സംഭരണി തയ്യാറാക്കാം.

മഴവെള്ളം പാഴാക്കേണ്ട സംഭരണി തയ്യാറാക്കാം.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയാണ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയും മറ്റും താമസ യോഗ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഒരിറ്റ് വെള്ളത്തിനായി ദൂരങ്ങൾ താണ്ടേണ്ടി വരുന്നതും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്....