അലമാര അടുക്കൽ ഇനി തലവേദനയാകില്ല.

അലമാര അടുക്കൽ ഇനി തലവേദനയാകില്ല.മിക്ക വീടുകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അലമാരകൾ അഥവാ വാർഡ്രോബുകൾ. ബെഡ്റൂം, ലിവിങ് ഏരിയ, കിച്ചൻ എന്നിങ്ങനെ ഏത് ഭാഗങ്ങളിലെയും അവസ്ഥ ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും. ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എങ്ങിനെയാണ് അലമാരകൾ...