ബാത്റൂം ക്ലീനിങ് എളുപ്പമാക്കാനായി.

ബാത്റൂം ക്ലീനിങ് എളുപ്പമാക്കാനായി.മിക്ക വീടുകളിലും വൃത്തിയാക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇടമായിരിക്കും കുളിമുറി അഥവാ ടോയ്ലറ്റ് ഏരിയ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടുതൽ ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ളോറിലും പൈപ്പിലുമെല്ലാം ഉപ്പു കറ പിടിച്ച് അവ ക്ളീൻ...