ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് – തരം, സവിശേഷത,വില. അറിയാം

കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലെ പുതുതലമുറ മെറ്റീരിയലായ ജിപ്സം IGBC അംഗീകരിച്ച ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്‌ മെറ്റീരിയൽ ആണ്.വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർപോലെ ഉത്തമമായ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല, പൊട്ടലുകളോ, പൂപ്പലുകളോ ഉണ്ടാവില്ല, പുട്ടിഫിനിഷിങ്ങിൽ ലഭിക്കുന്നു, പെയിന്റ് ആഗീരണം കുറഞ്ഞ...

ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്, നല്ലതാണോ ? ചെലവ് കുറയുമോ ?

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ആളുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് രീതിയാണ് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ശെരിക്കും ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്നാൽ എന്താണ്..,? സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്,,,? ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്..,? ചെലവ് കുറയുമോ ? തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ...