ഇന്റീരിയറിൽ പരീക്ഷിക്കാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി.

ഇന്റീരിയറിൽ പരീക്ഷിക്കാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി.ഇന്റീരിയറിൽ സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഐഡിയകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും. അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി കാഴ്ചയിൽ ഭംഗി നൽകുന്ന നിറങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റീരിയർ അലങ്കരിക്കാൻ അല്പം പണം ചിലവഴിച്ചാലും തെറ്റില്ല എന്ന് കരുതുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ...

വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പുതുമ പരീക്ഷിക്കാൻ.

വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പുതുമ പരീക്ഷിക്കാൻ.സ്വന്തം വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് മറ്റു വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്ക ആളുകളും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറെ കണ്ട് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വീടിനകം അലങ്കരിച്ച് എടുക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ...

ഇന്റീരിയർ അലങ്കരിക്കാൻ വാൾ ക്ലോക്കുകളും.

ഇന്റീരിയർ അലങ്കരിക്കാൻ വാൾ ക്ലോക്കുകളും.പണ്ടു കാലത്ത് സമയം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്ലോക്കുകൾ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മുൻ പന്തിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലും, ഡിസൈനിലും നിറത്തിലും ലഭ്യമാകുന്ന ക്ലോക്കുകൾ ഒരു ഡക്കർ ഐറ്റം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ...