പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ.

പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ.മിക്ക വീടുകളിലും വളരെ വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചിതൽ, പാറ്റ,പല്ലി പോലുള്ളവയുടെ ശല്യം. ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമായി ആരും കണക്കാക്കില്ല എങ്കിലും പിന്നീട് അത് വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ്...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന്‍റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമുണ്ട്?

വീട് നിർമ്മാണം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടി വരിക. എന്നാൽ പൂർണമായും വീട് പണി പൂർത്തിയായാലും പലരും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. തുടക്കത്തിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും...