ഒരു റൂമിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള വഴികൾ.

ഒരു റൂമിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള വഴികൾ.വീട് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ റൂം കൂടി ആകാമായിരുന്നു എന്നത്. മിക്കപ്പോഴും ലിവിങ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് ഒരു ഫാമിലി ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടിവി റൂം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളും...