സമ്പന്നത യുടെ പര്യായം!!!ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ പത്ത് വീടുകൾ.

photo courtesy :unsplash ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ധാരാളം സമ്പന്നർ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഈ സമ്പന്നരുടെ അഭിരുചികളും അഭിമാനവും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നിരവധി കൊട്ടാര-വീടുകളും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ജിഡിപി യെക്കാളും...

വീടിന്‍റെ അലങ്കാരം അലങ്കോലമാക്കുന്ന 10 മണ്ടത്തരങ്ങൾ

Modern living room interior with sofa and green plants,lamp,table on dark wall background. 3d rendering വീട് അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ലക്ഷണമൊത്തതും, എല്ലാവിധ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ചേർന്നതും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിഴലിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഡിസൈൻ ആകണം എന്നാവും...