ചെറിയ കിടപ്പുമുറികൾക്ക് വലിപ്പം തോന്നിപ്പിക്കാൻ.

ചെറിയ കിടപ്പുമുറികൾക്ക് വലിപ്പം തോന്നിപ്പിക്കാൻ.നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും വയ്ക്കുന്ന വീടുകളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സ്ഥലപരിമിതി. വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി മാറ്റി വെച്ച തുകയുടെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബാക്കി...

ചെറിയ ബെഡ്റൂമും ഡാർക്ക് നിറങ്ങളും.

ചെറിയ ബെഡ്റൂമും ഡാർക്ക് നിറങ്ങളും.വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി പെയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് നിറങ്ങൾ വേണോ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ വേണോ എന്നത് പലരുടെയും സംശയമാണ്. സാധാരണയായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡാർക്ക് നിറത്തിലുള്ള പെയിന്റ് ഇന്റീരിയറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചവും...