ശുദ്ധവായു വീട്ടിനുള്ളിൽ നിറക്കാം.

വീട്ടിനുള്ളിൽ ശുദ്ധവായു നിറക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ മനസിലാക്കാം മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് നാൾക്കുനാൾ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യവശങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിലും വാർത്തകളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന കാലം എന്നേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകളുടെ ഭീകരമായ രൂപങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി,...

കാറ്റും വെളിച്ചവും അകത്തളത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ.

കാറ്റും വെളിച്ചവും അകത്തളത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ.ആവശ്യത്തിന് കാറ്റും വെളിച്ചവും ലഭിക്കാത്ത വീട് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് വീട്ടുകാർക്ക് നൽകുന്നത്. അകത്തളങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വായുവും വെളിച്ചവും ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യമാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വീടുകൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ നൽകിയിരുന്ന നടുമുറ്റം എന്ന ആശയത്തിന്റെ...

വീടിനുള്ളിലെ വായു ശുദ്ധമായി നിലനിർത്താൻ 5 പൊടിക്കൈകൾ

Courtesy: Urban NW ഇന്ന് നഗരങ്ങളിലെ വായു മലിനീകരണം മുൻപത്തെക്കാളും ഒക്കെ വളരെ മുകളിലാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വീടിനുള്ളിലെ വായുവിന്റെ അവസ്‌ഥയും. വീട്ടിലെ വായുവിനു നാശം ഉണ്ടാകുന്നതിനു രണ്ട് കാരണക്കാരാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്ന് പൊടി, പായൽ,...