വയറിങ് സിംഗിൾ ഫേസ് മതിയോ അതോ ത്രീ ഫേസ് വേണോ ?

വീടിന്റെ വയറിങ് നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോളും ഉയർന്ന് വരാറുള്ള ചോദ്യമാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് മതിയോ അതോ ത്രീ ഫേസ് വേണോ ?

എന്നത് .മനസ്സിലാക്കാം ,തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിന് യോജിച്ച കണക്ഷൻ .


ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ എന്നാൽ ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലും അടങ്ങുന്ന രണ്ടു വയർ കണക്ഷൻ ആണ്. ഈ കണക്ഷനിൽ നമ്മുക്ക് 230V സപ്ലൈ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈയിൽ ഒരു ന്യൂട്രലും മൂന്ന് ഫേസും അടങ്ങുന്ന നാലു വയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ത്രീ ഫേസിന്റെ വോൾടേജ് 415V വോൾട് ആണ്.

ഇവിടെ സിംഗിൾ ഫേസിന്റെയും ത്രീ ഫേസിന്റെയും സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെകുറിച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഏതൊരാൾക്കും ഇതെന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനും മനസിലാക്കാനും വളരെ ലളിതമായി പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.


എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരം കണക്ഷൻ?


എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു കണക്ഷൻ എന്നത് നമ്മുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു ഒരു റോഡുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തി പറയാം


ഒരു ഒറ്റവരി പാതയും ഒരു മൂന്ന് വരി പാതയും ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക.


ഇതിൽ ഒറ്റവരി പാതയിൽ ഒരുമിച്ച് സമാന്തരമായി 5 ബൈക്കുകൾക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ 3 ബൈക്കിനും ഒരു കാറിനും ഒരുമിച്ചു പോകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിനും ഒരു ബസ്സിനും ഒരുമിച്ചു പോകാം.

പക്ഷെ രണ്ടു ബസ്സുകൾക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല , മൂന്ന് കാറുകൾക് ഒരുമിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടു ബസ്സുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പാതയുടെ വീതി കൂട്ടണം.

അതായത് അതൊരു മൂന്ന് വരി പാതയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബസ്സുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു പോകാൻ കഴിയും.


ഈ റോഡും വാഹനങ്ങളും ഇനി ഇലെക്ട്രിസിറ്റിയും ഉപകരണങ്ങളുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക.


ഒറ്റവരി പാത = സിംഗിൾ ഫേസ്


മൂന്ന് വരി പാത = ത്രീ ഫേസ്


ബൈക്ക് = ബൾബ്


കാർ = റെഫ്രിജറേറ്റർ


ബസ്സ് = എയർകണ്ടീഷണർ

സിംഗിൾ ഫേസ് മതിയോ അതോ ത്രീ ഫേസ് വേണോ


ഇവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുക് ഒരുമിച്ച് 5 ബൾബുകൾ തെളിയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 3 ബൾബുകളും ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററും AC യും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

എന്നാൽ രണ്ടു AC ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല.

അങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ സിംഗിൾ ഫേസിനു ഓവർ ലോഡാകുകയും സപ്ലൈ വയറുകൾ ചൂടാകുകയും കത്തിപോകുകയും ചെയ്യും.

അതുകൊണ്ടു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ AC കളോ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോ ത്രീ ഫേസ് ആവശ്യമാണ്.


മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം മനസിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ശരിയായ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണമല്ല.

കെ. എസ്. ഇ. ബി സാധാരണ 5000W കുറവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിന് സിംഗിൾ ഫേസും 5000W കൂടുതൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താവിന് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷനും ആണ് നൽകുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് 7000W ആണ്.


നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആകെ വാട്ടജ് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് 5000W ഇൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെകിൽ ത്രീ ഫേസ് വേണ്ടിവരും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് മതിയാകും.


ഉദാഹരണം:


10W LED 10 എണ്ണം ( 10×10 ) = 100W


70W ഫാൻ 4 എണ്ണം (70×4 ) = 280W


80W TV 1 എണ്ണം (80×1 ) = 80W


200W റെഫ്രിജറേറ്റർ 1 എണ്ണം (200×1) = 200W


750W ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി 1 എണ്ണം (750×1) = 750W


ആകെ 100 +280 +80 +200 +750 = 1410W


ഇവിടെ പരമാവധി ഉപയോഗം 1410W ആണ് 5000W നു താഴെ ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് മതിയാകും.


മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് AC കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ


1ton (~1500W ) AC 3 എണ്ണം (1500×3 ) = 4500W


ആകെ 1410 +4500 = 5910W


ഇവിടെ പരമാവധി ഉപയോഗം 5910W വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീടിന് സിംഗിൾ ഫേസ് മതിയോ അതോ ത്രീ ഫേസ് വേണോ എന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വീടിന് യോജിച്ച കണക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ വയറിങ് തുടങ്ങാം – വീടിന് വയറിങ് വർക്കുകൾ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അറിയാം